Algemene voorwaarden

I. Algemene voorwaarden

1 Basisbepalingen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder (Webdots GmbH) via de website www.party.nl sluit. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de opname van uw eigen voorwaarden niet erkend.

(2) Een consument die valt in de zin van de volgende bepalingen is elke individuele persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die kunnen worden toegeschreven aan noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat, bij het aangaan van een juridische transactie, zijn / haar onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.

2 Totstandkoming van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) De presentatie van goederen in de online shop www.party.nl is uitsluitend een niet-bindende uitnodiging voor u om goederen bij ons te bestellen. De verzending van de bestelling leidt daarom niet tot het sluiten van het contract, maar is uw bindende aanbod om een ​​koopcontract met ons (Webdots GmbH) te sluiten. Het contract - met betrekking tot de verzonden goederen - komt alleen met de levering van de goederen, die wij u per post meedelen.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online winkelmandje-systeem: de voor aankoop bestemde goederen worden opgeslagen in de online 'winkelmandje'. Via de overeenkomstige knop in de navigatiebalk hebt u op elk gewenst moment toegang tot uw 'winkelmandje' en kunt u daar wijzigingen aanbrengen.

Nadat u de pagina "CHECKOUT" heeft geopend en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendopties hebt ingevoerd, worden alle bestelgegevens volledig weergegeven op de pagina met het besteloverzicht. Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal, Creditcard) als betalingsmethode gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel of wordt u doorgestuurd naar de provider website voor onmiddellijke betaling. Als omleiding naar het respectieve directe betalingssysteem plaatsvindt (bijvoorbeeld via PayPal), kunt u daar uw gegevens op de juiste manier selecteren en invoeren.

Ten slotte wordt u teruggeleid naar de besteloverzichtpagina van onze online shop. Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle weergegeven informatie te bekijken. U kunt ook wijzigen (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) of de aankoop annuleren. Door het plaatsen van de bestelling via de knop "PLAATS BESTELLING" verklaart u de aanvaarding van het aanbod dat juridisch bindend is en waarmee het contract wordt gesloten.

(4) Uw vragen voor het maken van een aanbieding zijn niet bindend voor u. We zullen u schriftelijk een bindend aanbod doen (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is; dat de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd is, en met name; dat geen SPAM-filters voorkomen dat correspondentie via e-mail wordt ontvangen.

3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) SEPA-incasso (basis- en / of bedrijfs-incasso)

Bij betaling via SEPA Core Direct Debit of SEPA B2B Direct Debit machtigt u ons om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te innen door een overeenkomstige SEPA-machtiging uit te geven.

Het incasseren van de domiciliëring vindt plaats binnen 10 dagen na het sluiten van het contract.

De voormeldingstermijn wordt beperkt tot 5 dagen vóór de vervaldatum. U moet ervoor zorgen dat er op de vervaldag voldoende geld beschikbaar is voor het account. In het geval van een teruggave vanwege uw schuld, moet u de toepasselijke bankkosten dragen.

4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het claims betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de aankoopprijs.

5 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Verder zijn wij zonder beperking aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, frauduleuze verhulling van een defect, het aannemen van garantie voor de aard van het object van aankoop en in alle andere wettelijk gereguleerde gevallen.

(2) De aansprakelijkheid voor defecten binnen het toepassingsgebied van de wettelijke garantie wordt geregeld door de overeenkomstige bepaling in onze sectie met klantinformatie (zie deel II).

(3) Indien materiële contractuele verplichtingen worden aangetast, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade. Significante contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de inbreuk de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zou brengen, evenals verplichtingen die het contract ons oplegt op basis van de inhoud ervan voor het doel van het contract, de uitvoering waarvan de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk is en waarvan u de naleving regelmatig kunt vertrouwen.

(4) Aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuimen is uitgesloten in geval van schending van onbeduidende contractuele verplichtingen.

(5) Datacommunicatie via internet kan niet gegarandeerd foutloos en / of altijd beschikbaar zijn volgens de huidige stand van de techniek. Wij zijn niet aansprakelijk voor de continue of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten.

6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover dit de bescherming niet wegneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstig principe).

(2) Plaats van uitvoering voor alle diensten van onze bestaande zakelijke relaties en jurisdictie is ons hoofdkantoor, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke entiteit of speciale openbare activa. Hetzelfde is van toepassing als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de klacht wordt ingediend. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank op een andere wettelijke plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-verkoopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klant informatie

1. Identiteit van de verkoper

Webdots GmbH
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Duitsland

Tel.: +49 4131-9277880

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr .

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctieopties worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Totstandkoming van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat u de bestelling plaatst via het online winkelwagentje, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail naar u verzonden.

3.3. In het geval van offerteaanvragen buiten het online winkelwagentje-systeem, ontvangt u alle contractgegevens in de vorm van een bindend aanbod in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van het product en / of de service zijn te vinden in het respectieve aanbod.

5. Prijzen en betalingsmethoden

5.1. De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen. Leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten met zich meebrengen, zoals extra belastingen en / of rechten, zoals douanerechten.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden berekend via een daarvoor bestemde knop op onze website of in de respectieve aanbieding; worden tijdens het bestelproces apart getoond; en zijn bovendien voor rekening van u, tenzij gratis verzending wordt beloofd.

5.3. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

5.4. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de toeslagrechten onder het contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leverdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van de goederen die tijdens de verzending zijn verkocht, alleen aan u wordt overgedragen bij de overdracht van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u onafhankelijk een transportbedrijf hebt aangesteld dat niet is aangewezen door de ondernemer of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid

7.1. Er zijn wettelijke garantierechten.

7.2. Als consument wordt u verzocht om de goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en om ons en de expediteur zo snel mogelijk van klachten op de hoogte te stellen. Als u hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

----------------------------------------

Herroepingsrecht

(Een consument is een individuele persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Annulering

Het terugtrekken

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen. De intrekkingsperiode is veertien dagen vanaf de dag

- wanneer u of een door u genoemde derde, anders dan de vervoerder, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen in het kader van een enkele bestelling hebt besteld en deze op een uniforme manier worden afgeleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen in een enkele bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- wanneer u of een door u genoemde derde, anders dan de vervoerder, de laatste gedeeltelijke zending of het laatste stuk in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een product hebt besteld dat in meerdere zendingen of stukken wordt afgeleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact opnemen met Webdots GmbH, Stadtkoppel 26, 21337 Lüneburg, Duitsland, telefoon: +49 4131-9277880, fax: +49 41319279612, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een verzonden brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt ook het bijgevoegde intrekkingsformulier gebruiken, dit is echter niet vereist.


herroeping.png

Om de annuleringsperiode te behouden, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Om het retourneren te vereenvoudigen, kunt u ons retourportaal gebruiken.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zullen we alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een alternatieve leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden), en moeten we onmiddellijk terugbetalen of uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw intrekking van dit contract ons heeft bereikt).

Het retourlabel moet worden gemaakt en afgedrukt via ons retourportaal. Voor zendingen die klanten buiten Duitsland betreffen, worden de verzendkosten niet terugbetaald in geval van annulering. Dit geldt ook voor de retourkosten. Voor restituties bij retourzendingen gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen. In geen geval wordt uw terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen een terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. Nogmaals, de deadline is gehaald als u de goederen vóór de deadline van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen naar u.

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk verlies van de waarde van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek van de staat, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

Uitsluiting / stopzetting

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende contracten:

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument gezaghebbend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;

- voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen op het tijdstip van het sluiten van het contract, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van het contract kan worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt gedurende waar de ondernemer geen invloed op heeft;

- voor de levering van kranten of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt vroeg in contracten:

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien hun zegel na levering is verwijderd; - voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen waren gemengd;

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd.

Intrekkingsformulier sjabloon:

> Hier kunt u het modelformulier voor herroeping downloaden

Laatst bekeken